" /> " />


European bipolar Forceps McPherson reusable Size / 12cm